ارزش ها

  • خدا محوری
  • ملی گرایی
  • اعتدال گرایی
  • راست گویی و پرهیز از خود سانسوری
  • پرهیز از فساد مالی و اداری
  • حفظ سرمایه های دانشی کشور با استفاده حداکثری از تجربیات خبرگان صنعت و ظرفیت علمی نخبگان دانشگاه
  • حفظ اخلاق حرفه ای، مشتری مداری و مسئولیت پذیری
  • توسعه روحیه کار گروهی و تیمی