پیمان کاری مدیریت

شرکت توسعه فراگیر جاسک با بهره گیری از دانش، تخصص و تجربه خبرگان صنایع کشور، افتخار دارد تا با ارائه خدمات پیمانکاری مدیریت به نهاد ها و سازمان های اجرایی داخلی و خارجی در به انجام رسانیدن طرح ها و پروژه ها یاری رساند. بخشی از فعالیت های شرکت در این راستا از قرار ذیل می¬باشند:

• مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه‌ها
• طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه
• مدیریت قراردادها
• مدیریت دانش
• مدیریت تکنولوژی و انتقال دانش فنی
• مدیریت تدارکات پروژه
• مدیریت بازرگانی
• مدیریت سبد دارایی ها و سرمایه‌گذاری
• و سایر حوزه های پیمانکاری مدیریت