مشاوره مدیریت

گروه خدمات مشاوره مدیریت یکی دیگر از توانمندیهای شرکت توسعه فراگیر جاسک می باشد.
با توسعه کسب و کار سازمانها و پیچیده تر شدن فرآیند های عملیاتی و اجرایی مربوطه، بعضاً امکان دارد امور توسعه ای سازمانها اعم از رصد بازارهای پیش رو، بررسی ساز و کارهای سازمانی و یا سایر موارد توسعه ای در حوزه کسب و کار سازمان مغفول عنه واقع شده و یا بطور کلی فراموش شوند.
از این رو بر آن شدیم تا با ارائه خدمات مشاوره مدیریت، بعنوان اتاق فکری خارج سازمانی، فعالیت های نرم سازمانها را عهده دار شده و در جهت رشد و توسعه کسب و کار سازمان های هدف بکوشیم.
بخشی از شرح خدمات یاد شده در ادامه ذکر شده است که البته حوزه مشاوره مدیریت شرکت توسعه فراگیر جاسک، محدود به این موارد نمی باشد:

• مطالعات توسعه منطقه‌ای
• تدوین طرح های آمایش سرزمین
• طراحی مفهومی طرح ها و پروژه ها
• مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه ها
• ارزیابی ریسک و سرمایه‌ گذاری طرح ها و پروژه ها
• ارزیابی عملکرد و بهره‌وری
• تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم‌ها
• تدوین سند برنامه‌ریزی راهبردی و خطوط استراتژیک سازمانی
• طراحی ساختار سازمانی و برنامه ریزی منابع انسانی سازمان ها
• مطالعات بازار
• بازاریابی محصولات تولیدی سازمان ها
• مشاوره در حوزه منابع انسانی سازمان ها
• مشاوره در حوزه بازرگانی و امور مالی سازمان ها
• سایر حوزه های مشاوره مدیریت